ขอเรียนเชิญคนไทยเข้าร่วมประชุม โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน

Down load

1. โครงการจัดประชุม 

2. หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม

3. ใบสมัครเข้าร่วมประชุม 

  คนไทยที่สนใจส่งผลงานมานำเสนอ ยังเปิดรับจนถึง 30 ก.ย. 57 ดู Abstract template ได้ใน website ภาษาอังกฤษ Click

ส่ง abstract ที่ srajchagool@hotmail.com